Informace

Členy dobrovolného svazku obcí jsou obce Svatobořice-Mistřín, Šardice a Hovorany.
Sídlo ČOV Mistřín je na adrese: Svatobořice-Mistřín, Hlavní 1000/113, IČ: 70863890.

Předmětem činnosti svazku obcí je výstavba společné čistírny odpadních vod a dořešení odvádění odpadních vod z jednotlivých obcí na tuto čistírnu ze zájmové oblasti obcí Svatobořice-Mistřín, Šardice, Hovorany a čištění těchto odpadních vod.
Nejvyšším orgánem svazku obcí je valná hromada a je tvořena všemi členy obecních zastupitelstev členů svazku obcí, tj. Svatobořice-Mistřín, Šardice a Hovorany.

Představenstvo je statutárním orgánem svazku obcí a jedná jménem svazku obcí.
Představenstvo má 7 členů navržených zastupitelstvy jednotlivých obcí a volených valnou hromadou: za Svatobořice-Mistřín 3 členy, za Šardice 2 členy a za Hovorany 2 členy.
Představenstvo volí ze svých řad svého předsedu a dva místopředsedy. Zatím byl předsedou představenstva vždy zvolen starosta Svatobořic-Mistřína, za dva místopředsedy byli dosud vždy zvoleni starostové obcí Šardice a Hovorany.
Představenstvo se schází nejméně čtyřikrát do roka, valná hromada nejméně dvakrát do roka. Jednání představenstva probíhá nejčastěji na OÚ ve Svatobořicích-Mistříně, místo jednání valných hromad postupně rotuje po jednotlivých obcích.

Kontrolním orgánem je dozorčí rada, která má 3 členy. Každá obec má jednoho zástupce, kterého deleguje zastupitelstvo dané obce a pak jej schvaluje valná hromada. Dosud jím vždy byli členové kontrolních výborů zastupitelstev jednotlivých obcí.

Stěžejní investiční akcí DSO ČOV Mistřín byla výstavba společné čistírny odpadních vod spolu s nezbytnou dostavbou kanalizačních přípojek a vpustí. Projektově stavbu připravila projekční kancelář DUIS s. r. o. Projektové a inženýrské služby, Brno, s. r. o. Veřejnou soutěž na zhotovení této stavby vyhrála firma HOCHTIEF VSB a. s. Praha, divize České Budějovice.

Financování díla:
Projektové práce za cca 6,7 milionu Kč uhradila a. s. VaK Hodonín
Investiční náklady:

Bezúročný patnáctiletý úvěr od ČMZRB  
Dotace MZe
Fond Phare
Dotace z rakouského Ekofondu
Příspěvek obcí
Celkem
49,964.999,- Kč
40,089.000,- Kč
35,080.586,- Kč
6,948.626,- Kč
14,947.000,- Kč
147,030.000,- Kč 

 

Pozn.: úvěr od Českomoravské záruční a rozvojové banky Brno splácí a. s. VaK Hodonín. Spolu s financemi za projekt si tak postupně nakupuje budoucí majetek.

Stavba byla v listopadu 2003 uvedena do zkušebního provozu, zkolaudována byla rok poté a tím byla uvedena do plného provozu. Provozovatelem díla na základě smlouvy o provozování díla ČOV Mistřín ze dne 30. 9. 2005 je a. s. VaK Hodonín.

Dokumenty ke stažení:
Zakladatelská smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí
Dodatek č.1 k Zakladatelské smlouvě
Dodatek č.2 k Zakladatelské smlouvě
Stanovy DSO ČOV Mistřín
Dodatek č.1 ke Stanovám ze dne 14.9.2000